2016 Sterbudget-webdesign   ©  Design bij Ferry  Algemene  Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Sterbudget Webdesign

Status: datum 1 juli 2012  
U kunt kosteloos een kopie van deze voorwaarden ontvangen via info@sterbudget-webdesign.nl

Artikel 1 Definities 
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
 

a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden;
b. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht zoals bedoeld onder artikel 1a heeft aanvaard, of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht;
c. producten & diensten: de producten en diensten van Sterbudget Webdesign waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd of waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer plaatsing van websites, de huur en registratie van een webdomein, de promotie van websites of alle andere aanvullende of ondersteunende producten/diensten.

Artikel 2 Algemeen toepasselijkheid voorwaarden
1.
 Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de leverancier gesloten overeenkomsten.
2. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat die met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn. De opdrachtgever kan zich niet beroepen op wat gebruikelijk is in de sector.

Artikel 3 Offertes, aanbiedingen 
1. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht de leverancier niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever. 
2. Aanbiedingen van de leverancier zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen 30 dagen is aanvaard. Onder aanbod wordt verstaan een aan de leverancier gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat door de aanvaarding onmiddellijk een overeenkomst ontstaat. 

Artikel 4 Annulering 
1. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de leverancier met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, mits hij de hierdoor voor de leverancier ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door de leverancier geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die de leverancier reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, onder meer arbeidskosten voor zover deze tot (deels) levering hebben geleid, gereserveerde capaciteit, ingekochte materialen of diensten, ingeroepen diensten en opslag.

Artikel 5 Prijs 
1.
 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief belastingen (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen. 
2. De prijs die de leverancier voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. 
3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. 
4. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met een (nagenoeg) gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde tarieven worden berekend. 
5. Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel tussen partijen geen prijs is overeengekomen, indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of de overeengekomen prijs krachtens deze algemene voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald volgens een in de vergelijkbare markt als redelijk beschouwd bedrag.

Artikel 6 Prijswijzigingen 
1.
 De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van deze, niet-limitatief opgesomde, omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten, sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valuta verhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
2.
 Wanneer voor het bepalen van de prijs slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen werk is overlegd, is de leverancier niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het niet-getoonde gedeelte naar verhouding meer arbeid vereist dan het wel getoonde. 
3. Een grond voor verhoging van de overeengekomen prijs vanwege bewerkelijkheid zijn onder andere de volgende: extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, computerprogramma’s of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die de leverancier tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorziene verwerkingsmoeilijkheden die  voortvloeien uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs. 
4. De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen of te verlagen indien de opdrachtgever wijzigingen in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de ontvangst van de werktekeningen, modellen en van zet- en/of druk- en andere proeven. De leverancier zal binnen redelijke grenzen aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestaties althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt. 

Artikel 7 Intellectuele rechten
1.Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, komen alle intellectuele eigendomsrechten toe aan leverancier. Hieronder inbegrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten op programmering, teksten, foto’s, lay-out, ontwerp van logo, merk of huisstijl.
2.Voor zover mogelijk zal de aansprakelijkheid voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten berusten bij de opdrachtgever, daar degene die de site commercieel exploiteert en opdracht geeft.
3.Leverancier spant zich in intellectuele eigendomsrechten van anderen te respecteren.

Artikel 7 Toepasselijk recht
1.
 Op deze overeenkomst is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen partijen, voortvloeiende uit deze overeenkomst of daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdende, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van leverancier.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1  De aansprakelijkheid van SterBudget voor schade gelden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door SterBudget van haar verplichtingen onder de Overeenkomst, door
onrechtmatige daad of anderszins veroorzaakt, is uitgesloten.

8.2  Voor zover het op grond van dwingend recht niet mogelijk is om (alle) schade uit te sluiten, zoals bepaald in het voorgaande lid, is de aansprakelijkheid van SterBudget voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door SterBudget van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, door
onrechtmatige daad of anderszins, per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst over het afgelopen
jaar aan SterBudget heeft betaald (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR. 10.000,-.

8.3  Aansprakelijkheid van SterBudget voor indirecte schade, daaronder alle schade begrepen die niet wordt aangemerkt als directe schade, waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs-)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

8.4  De uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid van SterBudget komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van SterBudget of haar leidinggevend personeel.

8.5  De aansprakelijkheid van SterBudget wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever SterBudget onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarin een redelijke termijn wordt gesteld ter zuivering van de tekortkoming, en SterBudget ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming
van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat SterBudget in staat is adequaat te reageren.

8.6   SterBudget is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.

8.7   Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij SterBudget meldt.

8.8   Opdrachtgever vrijwaart SterBudget voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek in de dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door SterBudget geleverde Dienst,
zaken, materialen of resultaten.


Email: info@sterbudget-webdesign.nl